Elysa Najachah
NIDN: 199107192019032017
NIY:
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L:
Agama: Islam
Pendidikan: S2
Jurusan: Ekonomi Syari`Ah Asisten Ahli
Jabatan Fungsional: Penata Muda Tk. I (III/b)
Program Studi: Ekonomi Islam
Alamat :